Privacy Policy

1. The Ecological Entrepreneur – Privacybeleid

Bij World’s Natural Balance (“The Ecological Entrepreneur”) hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy en willen we u als klant, bezoeker van onze website of webshop, of als partner zoveel mogelijk informatie en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, ook wel bekend als GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met dit privacy beleid hopen we u op een duidelijke en transparante manier zoveel mogelijk informatie te verstrekken omtrent wat we bij The Ecological Entrepreneur met uw persoonsgegevens doen. Mocht u na het lezen van dit beleid nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

2. Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?


Dit privacy beleid verduidelijkt hoe wij uw persoonsgegevens in het algemeen verwerken bij The Ecological Entrepreneur. Bijvoorbeeld wanneer u één van onze websites of webshop bezoekt:

www.theecologicalentrepreneur.be
www.theecologicalentrepreneur.eu
www.theecologicalentrepreneur.com
www.theecologicalentrepreneur.nl

Dit privacy beleid is eveneens van toepassing wanneer u solliciteert op vacatures of wanneer u beroep doet op onze dienstverlening in het algemeen en wij verwerkingsverantwoordelijke zijn voor wat betreft het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de uitvoering van onze diensten treden wij echter in regel op als verwerker voor onze klanten. Hoe we in dat geval omgaan met persoonsgegevens staat omschreven in de verwerkersovereenkomst die we afsluiten en is afhankelijk van de instructies van onze klant. Als u als betrokkene in dat kader vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde onze klant.

Let wel op, wanneer onze website u doorverwijst naar een andere website, weet dan dat er andere voorwaarden of een ander privacy beleid van toepassing kan zijn.

3. Wie of wat is “The Ecological Entrepreneur” ?

The Ecological Entrepreneur helpt organisaties met de realisatie van impactvolle commerciële resultaten en brengt economie en ecologie samen. We bekijken de gehele commerciële value chain, van marketing tot aan customer support, in combinatie met technologie en automatisatie van processen. Door de creatie van ‘groene businessmodellen’ gaan we naar nieuwe vormen van waardecreatie, die regeneratief en bloeiend zijn op alle domeinen: economisch, ecologisch en sociaal. The Ecological Entrepreneur ondersteunt dus organisaties met de creatie en implementatie van commerciële en groene businessmodellen, om ze succesvol te maken in de hedendaagse samenleving. 

World’s Natural Balance BV
0740.930.441
Oudeleeuwenrui 7 / bus 3
B-2000 Antwerpen
sebastiaan.deblock@t-ee.eu

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Afhankelijk van de interacties die u met ons heeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens[NS2] :

Identificatie en contactgegevens van websitebezoekers, (webshop)klanten en partnersWanneer u contactformulieren op onze website invult of ons contacteert via de chatfunctie, producten of diensten koopt via onze webshop, wanneer wij zaken doen in het algemeen of wanneer u ons rechtstreeks uw persoonsgegevens toestuurt (via onze website, webshop of per e-mail) verwerken wij standaard uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, telefoonnummer, communicatievoorkeuren en alle andere persoonsgegevens die u eventueel met ons deelt via vrije invulvelden.
Professionele informatieWanneer u solliciteert op een vacature, verwerken wij uw naam, geslacht, leeftijd, contactgegevens, beroepservaring, financiële informatie, curriculum vitae, inclusief uw opleidings- en werkverleden en eventuele andere relevante persoonsgegevens die u tijdens de wervingsprocedure met ons deelt.
Technische informatie, geschiedenis en logbestandenWij verzamelen specifieke persoonsgegevens door middel van cookies (en soortgelijke technologieën) die op onze website en webshop worden geïnstalleerd. We verwijzen naar ons cookiebeleid voor een volledig overzicht van alle cookies die we gebruiken en alle relevante informatie in dit verband.

5. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

  • u bepaalde gegevens rechtstreek aan ons bezorgt (bv. per e-mail, per post of bij telefonisch contact);
  • u onze website of webshop bezoekt;
  • u een contactformulier op onze website invult om contact met ons op te nemen of om ons een vraag te stellen;
  • u onze producten of diensten koopt; 
  • u solliciteert op een vacature;
  • we een commerciële relatie aangaan;
  • u contact met ons opneemt via één van de (sociale media) platformen waarop wij actief zijn;

6. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, maar alleen voor zover dat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Hieronder ziet u een overzicht van de redenen waarom wij specifieke categorieën van persoonsgegevens verwerken, inclusief de bijhorende wettelijke basis voor een dergelijke verwerking.

Soort persoonsgegevensDoel van de verwerkingWettelijke grondslag voor de verwerking
Identificatie en contactgegevens van websitebezoekers, (webshop)klanten en partnersWanneer u contactformulieren invult op onze website, producten of diensten koopt via onze online webwinkel, of gegevens verstrekt vanwege ons samenwerkingsverband, verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren en voor facturatie doeleinden. Wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (of wanneer u een bestaande klant bent), verwerken wij deze gegevens ook voor direct marketing doeleinden. Daarnaast verwerken wij sommige persoonsgegevens voor algemene bedrijfsadministratie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.Uitvoering van de overeenkomstGerechtvaardigd belangToestemmingWettelijke verplichting
Professionele informatieWanneer u solliciteert voor een vacature verwerken wij uw professionele gegevens om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen en voor aanwervingsdoeleinden in het algemeen. Indien u hiermee heeft ingestemd, bewaren wij uw professionele gegevens ook voor eventuele toekomstige vacatures.Uitvoering van de overeenkomstGerechtvaardigd belangToestemming
Technische informatie, geschiedenis en logbestandenWij verzamelen specifieke persoonsgegevens door middel van cookies (en soortgelijke technologieën) die op onze website en webshop worden geïnstalleerd.We verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie

Elke verwerkingsactiviteit van persoonsgegevens is gebaseerd op een specifieke wettelijke basis. De wettelijke basis waarop onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn, staan duidelijk vermeld in bovenstaand overzicht, maar wij vinden het belangrijk om elk van deze begrippen nader toe te lichten:

Uitvoering van de overeenkomstDeze wettelijke basis houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u onze diensten te kunnen aanbieden.
Gerechtvaardigd belang (van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde)Deze wettelijke basis houdt in dat onze verwerking van uw persoonsgegevens wordt afgewogen tegen de gevolgen daarvan voor uw privacy. Wij streven er altijd naar om het juiste evenwicht te bewaren in dit opzicht. De belangen die wij nastreven zijn: Een zo goed mogelijke klantenservice aanbieden;Het maken van de best mogelijke aanwervingsbeslissingen;Business development in het algemeen.
ToestemmingDeze wettelijke basis wordt alleen gebruikt wanneer u expliciet toestemming geeft (bijvoorbeeld via opt-in) voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.
Wettelijke verplichtingDeze wettelijke basis houdt in dat onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een wettelijke verplichting die aan ons wordt opgelegd. 


Wij streven er altijd naar om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken als nodig is voor het doel dat wij nastreven. Zo zijn de door ons gevraagde persoonsgegevens vaak essentieel om u te kunnen helpen of om de door u gevraagde diensten te kunnen aanbieden. Zonder de verwerking van dergelijke persoonsgegevens zouden we vaak niet in staat zijn om op uw verzoek in te gaan.

7. Gebruikt The Ecological Entrepreneur geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Neen, we zullen nooit individuele beslissingen nemen door middel van geautomatiseerde processen en profilering. U kunt rekenen op een echte persoonlijke aanpak bij de interactie met The Ecological Entrepreneur.

8. Zullen mijn persoonsgegevens met derden worden gedeeld?  

In principe delen wij uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Afhankelijk van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en de doeleinden die verbonden zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onderstaande derden.

Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverlenersWij doen beroep op andere bedrijven, onafhankelijke dienstverleners, leveranciers, onderaannemers of andere tussenpersonen om bepaalde diensten te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld onze IT- en softwareleveranciers, communicatiepartners, leveranciers van betaalsoftware, advocatenkantoren, consultants, accountants, enz. Dit soort leveranciers kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dat nodig is in het kader van hun diensten. Indien dergelijke partijen als verwerkers van uw persoonsgegevens worden beschouwd, zullen wij altijd een overeenkomst voor gegevensverwerking ondertekenen en ervoor zorgen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
PartnersAfhankelijk van de diensten die u van ons vraagt, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met verzend- en postorderbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, enz.
Overheden, autoriteiten en auditorsIndien dit wettelijk verplicht is, in het kader van een juridische procedure of in het geval van een audit, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met specifieke autoriteiten, overheidsinstellingen of accountants.
Andere groepsentiteitenWij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep om onze diensten of uw verzoeken zo efficiënt mogelijk te kunnen opvolgen.
BedrijfsoverdrachtIn het geval van een herstructurering, bedrijfsoverdracht of overname van The Ecological Entrepreneur kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen die bij dit proces betrokken zijn.

9. Beveiliging


The Ecological Entrepreneur zet zich in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Wij nemen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Zo implementeren wij bijvoorbeeld fysieke beveiliging van onze kantoren via een badge systeem en toegangsbeheer op onze hardware. U dient echter te weten dat het internet een open omgeving is en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om de maatregelen die wij om veiligheidsredenen implementeren te verslaan of omzeilen om uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

10. Worden uw persoonsgegevens buiten de EER gedeeld?

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden of met verwerkers waarmee wij samenwerken, bestaat de mogelijkheid dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. In dat geval zorgen wij ervoor dat een dergelijke overdracht buiten de EER altijd GDPR-conform is, dat wij een rechtmatige basis hebben voor de overdracht van uw persoonsgegevens en dat wij passende maatregelen nemen om een adequaat niveau van bescherming te waarborgen van uw persoonsgegevens. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming af te sluiten, zoals die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd of door een ander mechanisme voor de bescherming van uw persoonsgegevens te implementeren zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. bindende bedrijfsvoorschriften, adequaatheidsbesluiten, etc.). Eventuele toekomstige mechanismes die worden ingevoerd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen in dit verband eveneens gebruikt worden.

11. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens nooit langer bij dan noodzakelijk. De door de wet voorgeschreven bewaartermijnen kunnen hier ook invloed op hebben. 

Identificatie en contactgegevens van websitebezoekers, (webwinkel)klanten en partners24 maanden wanneer er geen klantenrelatie is.Tot aan het einde van de samenwerking (+ 6 maanden) bij een commerciële relatie.Tot aan de intrekking van uw toestemming.
Professionele informatieGedurende de respectievelijke sollicitatie ronde.
Technische informatie, geschiedenis en logboekenHiervoor verwijzen we naar ons cookiebeleid

Indien wij persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij deze gegevens verwijderen nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Afhankelijk van de categorie van persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens tot 5 of 10 jaar na ontvangst bewaren (d.w.z. langer dan hierboven beschreven). Deze bewaartermijnen zijn echter enkel van toepassing voor juridische of bewijsdoeleinden of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

12. Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden?

Indien u een bestaande klant bent (op basis van ons gerechtvaardigd belang) of indien u ons de vereiste toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor direct marketing-doeleinden verwerken (bv. voor het uitsturen van een nieuwsbrief). Op die manier kunnen we u op de hoogte houden van de producten die we aanbieden, eventuele promoties, evenementen die we organiseren en in het algemeen van de diensten die we aanbieden.

Indien u de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden wenst in te trekken, of u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden indien een dergelijke verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen of door uw voorkeuren te wijzigen via de uitschrijflink die wij in onze mailings opnemen. Indien u uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website en webwinkel wilt intrekken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

13. Wat zijn mijn rechten?

Wij willen u informeren over de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan gerust contact met ons op, maar weet wel dat we uw identiteit met gepaste middelen moeten controleren om ervoor te zorgen dat we geen gegevens van uw persoonsgegevens met iemand anders delen.

Het recht op toegang – U heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. U kan ons vragen voor welke doeleinden we die verwerking uitvoeren, wie uw persoonsgegevens ontvangt, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, enz. U bent ook van harte welkom op ons kantoor om uw persoonsgegevens fysiek in te kijken. Indien u er de voorkeur aan geeft dat wij u een kopie van uw persoonsgegevens die wij verwerken toesturen, is deze ook beschikbaar op aanvraag.

Het recht rectificatie – Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens die wij van u verwerken niet langer correct zijn, laat het ons dan weten, zodat wij deze onmiddellijk kunnen corrigeren of bijwerken.

Het recht op verwijdering – U kan ons vragen uw persoonsgegevens die wij verwerken permanent te verwijderen. Dit is het zogenaamde “recht om vergeten te worden”. Het geldt in verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer nodig is voor de oorspronkelijke doeleinden, wanneer wij geen zwaarwegend gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken en u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitspraak, of wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.

Het recht op beperking – U heeft het recht om ons te vragen de verwerkingsactiviteiten die wij met betrekking tot uw persoonsgegevens uitvoeren, te beperken. Dit recht geldt in verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en wij uw betwisting moeten controleren, wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan beperking vraagt, wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar dit vereist is in verband met juridische claims, of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar de controle van onze legitieme gronden nog steeds hangende is.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u kunt ons vragen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht om bezwaar te maken – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief eventuele profileringsactiviteiten) op grond van ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) of op grond van algemeen belang. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen alle direct marketing activiteiten die wij uitvoeren met behulp van uw persoonsgegevens. Elke direct marketing berichten die wij sturen bevat steeds een link om u uit te schrijven, zodat het voor u mogelijk is om op eenvoudige wijze uit te schrijven.

Het recht om een klacht in te dienen – Wij moedigen u aan om ons eerst te contacteren indien u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij uw rechten of onze verantwoordelijkheden onder de toepasselijke wetgeving hebben geschonden. De relevante contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op het einde van dit privacy beleid.

14. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Wij staan tot uw beschikking om u te helpen met al uw vragen over privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Voel je vrij om ons te contacteren:

World’s Natural Balance
Oudeleeuwenrui 7 / bus 3
B-2000 Antwerpen
contact@t-ee.eu

15.       Hoe kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautorteit?

Wij moedigen u aan om ons eerst te contacteren indien u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek of opmerking hebben behandeld, of als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, kan u contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens en website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan u hieronder terugvinden:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

16.       Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacy beleid aanpassen om betrokkenen zoals uzelf zo nauwkeurig mogelijk te informeren over wat we met uw persoonsgegevens doen of omwille van de toepasselijke wet- of regelgeving. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd, zodat de laatste versie van ons privacy beleid steeds voor u beschikbaar is. We raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Op die manier heeft u alle (bijgewerkte) informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Ecological Entrepreneur. Waar mogelijk zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.

Meest recente update: 28/10/2020